חיפוש: תורה וחסד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580131233אגודת תורה וחסד תפארת בני ציון ע"ש הגה"צ רבי בן ציון ידלר זצוק"לה בביהכ"נ הגר"ארשומה
580411213בית מדרש לתורה ותפילה ומוסדות תורה וחסד ע"ש מחה"ס אות לטובה וזכות אבות (ע"ר)רשומה
580164218"ללמוד וללמד" מפעלי תורה חינוך וחסדרשומה
580282812"נר שרה" קרנות תורה וחסד אופקיםנמחקה
580094852"סוכת רחמים" - עמותה לצדקה וחסד הפצת תורה שיקום וקידום חברתי.נמחקה
580016277אגודה תורה וחסד בני ברקנמחקה
580055507אגודת "תורה וחסד" פסח שמשון ע"ש הרה"ג ר' פסח שמשון סטאלניץ זצ"לנמחקה
580049658אגודת מפעל "תורה וחסד" בני אברהםנמחקה
580103281אגודת מפעלי תורה וחסד - חיפהרשומה
580186021אגודת תורה וחסד - עזרת ישראלנמחקה
580031912אגודת תורה וחסד "עטרת מרדכי" בני ברקרשומה
580387926אהבת רחמים - מוסדות תורה וחסד - מיסודם של הרה"ג רחמים בן עמרה זצוק"ל (ע"ר)רשומה
580535185אהלי תורה וחסד (ע"ר)רשומה
580220697אור האופק אגודה להפצת תורה וחסדנמחקה
580537652אור יוסף מרכז תורה וחסד (ע"ר)רשומה
580331684אור צדקה - מרכז תורה וחסד (ע"ר)בהליכי מחיקה
580537686אוריה - מוסדות תורה וחסד (ע"ר)רשומה
580314839אמתלאי - תורה וחסד (ע"ר)בהליכי מחיקה
580298644ארגון תורה וחסד "תורתי אל תעזובו" (ע"ר)נמחקה
580400059ארגון תורה וחסד יד מלכה (ע"ר)רשומה