חיפוש: שלמה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580034411אבי-דוד חולון, ע"ש רבינו הגאון יחיא בן שלמה קאפח ובנו דוד זצ"ל (ע"ר)רשומה
580011005ביה"כ היכל שלמה ע"ש ר' ש. יוסף הכהן הלהולף ז"לרשומה
580055002הועד להוצאת כתבי הגה"ק רבי ישכר שלמה טייכטל זצוק"ל הי"ד ראב"ד ור"ם דק"ק פישטיאן (צכוסלובקיה) בעהמ"ס שו"ת "משנה שכיר" ו"אנמחקה
580224715מ.ת.נ.ה. לקרית אונו בראשות בן עמרה שלמה, מומחיות, תבונה, נכונות השכלה. העמותה נמחקהנמחקה
580440022מוסדות בינת הלב - לע"נ מרן רבינו שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל ומרת מיילא ב"ר משה לורינץ ע"ה (ע"ר)רשומה
580052520מכון "בני דוד" ירושלים ע"ש ר' יששכר ורעיתו מרת שפרה ור' שלמה זבולון זלה"ה בן דוד (ע"ר)רשומה
580160331מכון מ.ה.ל. - מפעל הלכה למעשה - נר שלמה זלמןבהליכי מחיקה
580392264נ.א.ה. - 2002 ע"ש שלמה בן דוד ז"ל (ע"ר)רשומה
580311140עמותה בשמם של סלקה תאו אסט ז"ל ובעלה שלמה יעקב אסט ז"ל לזכר בניהם ארנולד וברנרד אשר ניספו בפולין בעת שואת יהודי פולין (ערשומה
580312627עמותת גמ"ח שעל ידי כולל אדרת שלמה ע"ש מרן הגרש"ז אוירבך זצ"ל (ע"ר)בהליכי מחיקה
580266054תלמוד תורה תשב"ר ירושלים בקרית כרמי שלמה ע"ש הרה"ג הגדול ש"ז אוירבאך זצ"לנמחקה
580082949"אור ישראל" ע"ש הרב שלמה ויעקב דיין זצ"לבהליכי מחיקה
580202083"בני שלמה"רשומה
580088029"האידרא" - קרן הרב הראשי הרב שלמה גורןרשומה
580072288"היכל שם" על שם הרבנים שלמה ומרדכי מאיר פרידמן ז"להחייאה
580342277"הליכות שלמה" - מוסדות חינוך ורווחה, תל אביב (ע"ר)רשומה
580157626"ישיבת שם" בית מדרש גבוה להוראה ודיינות ע"ש הרב שלמה מוסאיוף זצ"ל בירושליםנמחקה
580099877"קרן שלמה" לע"נ הבחור ר' גבריאל אוחנונה ז"ל שנפל במלחמת שלום הגלילנמחקה
580096113"ש"י לאליכין" - על שם ר' שלמה אברהם ז"ל ור' יפת לוי ז"לנמחקה
580345338"תפארת שלמה" ברמת גן (ע"ר)בהליכי מחיקה