חיפוש: קופת

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580290062"קופת גמ"ח ע"ש מלכה הוך ע"ה מיסודה של בנה אפרים הי"ו" (ע"ר)רשומה
580019594חסד לאברהם קופת גמ'ח ע"ש הרה"ח א. דוב איגל ז"לנמחקה
580020915חסדי יוסף קופת גמילות חסדים שע"י בית הכנסת "עדת ישראל", חיפה ע"ש ר' יוסף קסלר ז"לנמחקה
580522894יד בצלאל ויצחק - קופת גמ"ח שליד קהילת יחדיו הדר גנים ע"ש בצלאל שורץ ז"ל וע"ש יצחק ברסלאואר ז"ל (ע"ר)רשומה
580189041יד פנחס ושמואל - קופת גמ"ח שליד ביהכ"נ "יבנה" כפר גנים, פ"ת ע"ש פנחס זילבר ז"ל וע"ש שמואל סבו ז"לרשומה
580006583קופת גמ"ח "אהבת אברהם" ע"ש הר"ר אברהם הי"ד ומרת ליבע נ"ע שפיראנמחקה
580025203קופת גמ"ח ה"ה משה ורבקה בנימיני לעי"נ הגה"צ רבי דב מאיר רובמן זצלנמחקה
580264430קופת גמ"ח ליד בית הכנסת משכן ישראל בכפר סבא ע"ש החייל זכריה בן שלום תנעמי-הי"דרשומה
580039022קופת גמ"ח ע"ש הצנחן י.שפירא ז"ל ליד בי"כ אליהו נביא- אחוזה חיפהנמחקה
580100790קופת גמ"ח ע"ש י. גלעדי ז"לנמחקה
580314052קופת גמ"ח ע"ש ירחמיאל ומלכה הוך ע"ה מיסודה של בנם אפרים הוך (ע"ר)בהליכי מחיקה
580012201קופת גמ"ח של החייטים ע"ש פרנקנשטיין מ. ז"לנמחקה
580065647קופת גמ"ח שעל יד בית הכנסת בר אילן קרן מילגות ע"ש יהודה שרויט ז"ל העמותה נמחקהנמחקה
580027621קופת גמ"ח ת"ת ע"ש ר' ש. אריה הכהן ובלה זינגר ז"ל ע"י בית כנסת ביל"ובהליכי מחיקה
580011211קופת גמ'ח ע"ש רותי ג. לבית שמיררשומה
580429660קופת גמילות חסד ע"ש משה הרפודר, משה גרוס, אריה מילבאור ז"ל ואברהם הכט נ"י (ע"ר)רשומה
580087252קופת גמילות חסדים בשם "קרן שרה", ע"ש שרה פרימוט שפס לבית שולב וע"ש הוריה ראובן וחנה ואחותה הני יוכבד ע"הנמחקה
580059962קופת גמילות חסדים של יוצאי וישנוביץ בישראל ע"ש לואי פרנס ומ.ח. כהן מניו יורקנמחקה
580219400קופת גמילות חסדים שליד בית כנסת משכן שלום פתח-תקוה ע"ש שמואל והניה רייזל (הדסה) נגלברג ז"לנמחקה
580342731קופת מלווה ע"ש הרב אוסטרובסקי ור"ב ישראל יעקב הכהן שפנר ע"י בית הכנסת, בוגרשוב 63 תל אביב (ע"ר)רשומה