חיפוש: צדקה וחסד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580151108עזרת ישראל קרן צדקה וחסד ליתומים ואלמנות ומשפחות ברוכות ילדים ע"ש אדמור ר' ישראל אבוחצירא זצוק"ל (בבא סאלי זיע"א)נמחקה
580004554קרן צדקה וחסד ע"ש ר. שמעון ולאה לופיאנסקי ז"לרשומה
580103034"הדקל" מרכז צדקה וחסדרשומה
580172997אגוד מתנדבים לעזרה צדקה וחסד בפתח תקוהרשומה
580046423אגודה לתרבות יהודית צדקה וחסד לזכר אהרן מרקוסהחייאה
580083764אגודת גמ"ח "צדקה וחסד" ע"ש "איש החסד" - עואד צ'אהרי, זצ"לנמחקה
580168441אגודת צדקה וחסד בקהילה החרדית אופקיםנמחקה
580006724אגודת צדקה וחסד ישרי לב- לזכר ההורים חוה ואליה הירשרשומה
580094241אגודת צדקה וחסד ע"ש האשה סימה בילה שטריכר ז"לנמחקה
580514495אהבת צדקה וחסד (ע"ר)רשומה
580331684אור צדקה - מרכז תורה וחסד (ע"ר)בהליכי מחיקה
580567964באבוב צדקה וחסד בארה"ק (ע"ר)רשומה
580441889בחסדי שמים - עמותת צדקה וחסד לתושבי קרית ספר ולכלל ישראל (ע"ר)רשומה
580086221בית התבשיל ומפעלי צדקה וחסד רומם קרן דוד (ע"ר)רשומה
580490415חסדי אבות - מפעלי צדקה תורה וחסד (ע"ר)רשומה
580457489טוב וחסד ירושלים - פעילות צדקה ורווחה (ע"ר)רשומה
580393247ידי תורה צדקה וחסד (ע"ר)רשומה
580318855מוסדות "נווה שרה" להפצת תורה ויראת שמים וקרן צדקה וחסד (ע"ר)רשומה
580174688מוסדות צדקה וחסד לעזר נישואין והכנסת כלה לבני תורה קרן משה בן נעכה העמותה נמחקהנמחקה
580454262מוסדות צדקה וחסד עזר לאחי בני ברק (ע"ר)רשומה