חיפוש: צדקה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580174688מוסדות צדקה וחסד לעזר נישואין והכנסת כלה לבני תורה קרן משה בן נעכה העמותה נמחקהנמחקה
580454262מוסדות צדקה וחסד עזר לאחי בני ברק (ע"ר)רשומה
580243442מוסדות צדקה וחסד צפת ע"ש מרן החפץ חיים זיע"א (ע"ר)רשומה
580308351מורשת חנה - אגודת תטח"ץ - תורה טהרה חסד צדקה (ע"ר)רשומה
580251684מכלכל חיים בחסד - מפעלי צדקה וחסד, מוסדות חינוך ובתי תפילהנמחקה
580058279מלא חפניים אגודה לגמ"ח צדקה וחסדנמחקה
580158707מעיל צדקהנמחקה
580456986מעיל צדקה (ע"ר)רשומה
580419919מפעל צדקה ברך משה (ע"ר)רשומה
580086205מפעל צדקה וגמ"ח "בר - לבב"נמחקה
580324226מפעל צדקה וחסד "עשות חסד" ירושלים (ע"ר)רשומה
580026300מפעל צדקה וחסד ברכת אברהםבהליכי מחיקה
580091999מפעל צדקה וחסד יד ירושליםנמחקה
580495356מפעל צדקה וחסד יואל משה- ירושלים (ע"ר)רשומה
580096261מפעל קרנות צדקה "אשל אברהם" אשדודנמחקה
580065282מפעל תמיכת תורה ירושלים, רשת מפעלי צדקה וחסדרשומה
580018943מפעלות צדקה קרן יחיאל ומרים אליאשנמחקה
580225696מפעלי צדקה וחסד ע"ש רבי יעקב אורנשטיין ז"לרשומה
580074821מצ"ב - מתן צדקה בסתרנמחקה
580211092מקורות התורה לזכרו של הרב יאודא צדקה זצ"לנמחקה