חיפוש: צדקה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580003275האגודה למפעלי צדקה,תרבות ומעונות של בני-ברית בישראלרשומה
580287670העמותה למען צדקה,קבורה ודת בטירההחייאה
580153641העמותה לקמחא דפסחא ומטרות צדקה - נס ציונהנמחקה
580345122ועד הרבנים לעניני צדקה (ע"ר)רשומה
580154771זק - קרן צדקהבהליכי מחיקה
580490415חסדי אבות - מפעלי צדקה תורה וחסד (ע"ר)רשומה
580118404חסונה - עמותה צדקה לאחזקת קדשי המשפחה לודרשומה
580457489טוב וחסד ירושלים - פעילות צדקה ורווחה (ע"ר)רשומה
580210680טוב ויפה צדקהנמחקה
580321149יד לנזקק - קרן צדקה ע"ש הצדקת ברכה רוזנברג ז"ל (ע"ר)רשומה
580011864יד משה קרן צדקה לזכרו של ישראל נ פרקש ז"לנמחקה
580227833יד צדקה תורנית על שם וקסלר יעקב יחזקאל הי"דרשומה
580393247ידי תורה צדקה וחסד (ע"ר)רשומה
580051365ישיבת "גאון יעקב" לתורה, עבודה, צדקה וגמילות חסדיםרשומה
580120590כולל נר רפאל צדקה (ע"ר)רשומה
580259422כי שמש צדקה ומרפא בכנפיהנמחקה
580224376לבוש צדקהנמחקה
580276392לשכת בני ברית רעות בת-ים קרן צדקה ע"ש הרב צבי הירש ז"לרשומה
580472140מאור גבריאל צדקה (ע"ר)רשומה
580318855מוסדות "נווה שרה" להפצת תורה ויראת שמים וקרן צדקה וחסד (ע"ר)רשומה