חיפוש: עמותת עולם

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580249282עמותת "עולם אחר"בהליכי מחיקה
580517621עמותת בניין עולם (2009) חיפה (ע"ר)רשומה
580294197עמותת עולם הספורט בנתיבות (ע"ר)נמחקה
 1