חיפוש: נתן

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580068740"קרן נתן" להכנסת כלה ע"ש הרה"ג חכם נתן סאלם זצ"לנמחקה
580409936אגודת בית הכנסת נוה נתן (ע"ש נתן בן יעקב הכהן) (ע"ר)רשומה
580199776בית מדרש תפארת נתן שאול, ע"ש נתן שאול ותמר יצחק ז"לנמחקה