חיפוש: מוסדות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580247831"מוסדות ראפשיץ-ואנעויטש" בנשיאות מרן אדמו"ר שליט"א. ע"ש האדמו"רים לבית ראפשיץ הרה"צ ר' ישעי' שלום זצ"ל ובני הרה"צ ר' אלתנמחקה
580128288אגודת מוסדות ליסקא ע"ש האדמו"ר הצדיק הק' צבי הירש זצ"ל אב דק"ק ליסקארשומה
580176089ובחרת בחיים מוסדות חינוך ולימודי יהדות ע"ש חיים ונסריה רוחמה סוויד ז"ל, נוה שרת, תל-אביב (ע"ר)רשומה
580508927מ.ד.פ. - מוסדות, דיור קהילתי, פרטיים (ע"ר)רשומה
580368645מ.ר.פ. - מוסדות עזרה וסיוע לרפוי פצעים ושכוך כאבים (ע"ר)רשומה
580219210מוסדות "אוהל ישרים לרבינו אברהם ענתבי אבא"ד אר"ץ זיע"א, לשרה ואבא באדיוב זיע"אנמחקה
580308989מוסדות "ויטעפסק" על שמו ולזכרו של הרב מנחם מנדל מויטעפסק זיע"א בעל המחבר ספר "פרי הארץ" (ע"ר)בהליכי מחיקה
580412963מוסדות "משכן שלמה" ע"ש החכם השלם ר' שלמה טנזי זצוק"ל שזכה לגילוי אליהו {ע"ר}רשומה
580079424מוסדות "צמח צדק" חב"ד ליובאוויטש ירושלים THEMACH TZEDEK INS. CHABAD LUBAVITCHרשומה
580145712מוסדות אהל נחמן ע"ש כ"ק מרן מוהר"ן זצללה"ה זי"ע אדמו"ר מספינקארשומה
580120285מוסדות אוהלי יעקב עמנואל ע"ש הצ"ק הרי"י אבוחצירא והצ"ק הרי"י קנייבסקי הסטייפלררשומה
580436442מוסדות אור המזרח ותפארת שלמה ע"ש הרב הצדיק רבי שלמה סלימן פרץ זצ"ל (ע"ר)רשומה
580211357מוסדות אילן אברהם ע"ש הבחור אברהם בנאי ז"ל והבחורה אילנה פורת ז"ל ניתן צו פירוק בית משפטחוסלה על ידי בית משפט
580440022מוסדות בינת הלב - לע"נ מרן רבינו שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל ומרת מיילא ב"ר משה לורינץ ע"ה (ע"ר)רשומה
580304129מוסדות הורה זקן על שם אדמו"ר הרב משה זקן מאזוז זצוק"ל וזיע"א (ע"ר)נמחקה
580114171מוסדות התורה והחסד משכן שלום - ע"ש הצדיק מו"ר שלום יפת חשטה - והצדקת מרים חשטה ע"הבהליכי מחיקה
580304186מוסדות התורה והחסד תפארת שרגא ע"ש הגה"צ ר' צבי שרגא גרוסברד זצ"ל (ע"ר)נמחקה
580438208מוסדות חינוך חב"ד אופקים שעל ידי בית חב"ד אופקים שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר)רשומה
580216034מוסדות חינוך חב"ד רשת גני חמ"ש ע"ש הרבנית חי-ה מושקה, באר-שבע (ע"ר)רשומה
580193217מוסדות חינוך תורניים בנות א.ה.א. בני ברקנמחקה