חיפוש: לצדקה וחסד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580095875"בית - החסד" מרכז לצדקה וחסדנמחקה
580069797"נחלת קהילות וואש" ו"מעוז ומשען" מפעל לצדקה וחסדנמחקה
580094852"סוכת רחמים" - עמותה לצדקה וחסד הפצת תורה שיקום וקידום חברתי.נמחקה
580566180ארגון מתחברים לצדקה וחסד (ע"ר)רשומה
580209179בגדי אהרן אגודה לצדקה וחסדנמחקה
580167880המרכז לצדקה וחסד - שמח תשמחרשומה
580487585הקופה הספרדית לצדקה וחסד אשדוד (ע"ר)רשומה
580299196זכות שמואל לצדקה וחסד (ע"ר)בהליכי מחיקה
580487882מסילה לצדקה וחסד ע"ש האשה מרת הינדה ריבקה פאוסט ע"ה (ע"ר)רשומה
580126167מפעל מרכזי לצדקה וחסד חסדי יוסף ע"ש רבנו יוסף אליהו דייטש זצ"לרשומה
580357747מרכז לצדקה וחסד "אור רחל" (ע"ר)רשומה
580098358נר ליהושע - קרן לצדקה וחסדנמחקה
580316222עמותה לצדקה וחסד בית אל (ע"ר)בהליכי מחיקה
580374122עמותת גור אריה לצדקה וחסד (ע"ר)רשומה
580026581צדקה וחסד ע"ש הרב שניצלר זצ"ל - מוסד מרכזי לצדקה וגמ"חנמחקה
580160349קרן איל דב לצדקה וחסדבהליכי מחיקה
580097871קרן חן-טוב לצדקה וחסדנמחקה
580434355קרן יפע"ה - לזכר ישראל ויפה ע"ה לצדקה וחסד (ע"ר)רשומה
580096378קרן לצדקה וחסד "מתן בסתר" ליד ביהכ"נ "ישמח משה" בירושליםנמחקה
580067775קרן לצדקה וחסד בחסות הרבנות הראשית ברחובותנמחקה