חיפוש: כרמי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580266054תלמוד תורה תשב"ר ירושלים בקרית כרמי שלמה ע"ש הרה"ג הגדול ש"ז אוירבאך זצ"לנמחקה
580536795אח"י - אור חדש יאיר - העמותה לזכרו של אור כרמי ז"ל (ע"ר)רשומה
580510451בית הכנסת אור החיים כרמי יוסף - ע"ש ר' חיים בן עטר זצוקללה"ה (ע"ר)רשומה
580291367בית הכנסת כרמי יוסףנמחקה
580322097בית כנסת "כרמי ישראל" נוסח אחיד (ע"ר)רשומה
580544369כרמי - שח (ע"ר)רשומה
580221653כרמי ארצי פ ו ר ק ה מ ר צ ו ןפורקה מרצון
580532422כרמי גאולת ישראל ראשל"צ (ע"ר)בהליך רישום
580326247כרמי העיר (ע"ר)רשומה
580339422כרמי חמד (ע"ר)רשומה
580431138כרמי חסד (ע"ר)רשומה
580355444כרמי-חיל (ע"ר)רשומה
580112464מכבי כרמי יוסףבהליכי מחיקה
580409357מכבי צעיר כרמי יוסף (ע"ר)רשומה
580130508מרכז קהילתי וספורט כרמי יוסף (ע"ר)רשומה
580289437עמותה לאינטגרציה בחינוך - כרמי יוסףנמחקה
580272474עמותת "כרמי חי" למען בעלי חייםרשומה
580267813עמותת בני כרמי יוסף להתישבותנמחקה
580435519עמותת בריכת כרמי יוסף (ע"ר)רשומה
580463099פרי הארץ - כרמי יוסף (ע"ר)רשומה