חיפוש: יצחק לוי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580025534בית יצחק הלוי מרכז תורני ע"ש הרב י. מאיר לוי ז"לרשומה
580079598"אור לוי יצחק"נמחקה
580033249"בית לוי-יצחק" ישיבת חב"ד ליובאוישט - צפתרשומה
580197671אוהל לוי יצחק וחנהרשומה
580330124בית הכנסת "היכל לוי יצחק" צפת (ע"ר)רשומה
580134146בית הכנסת ליובאוויטש - חבד - היכל לוי יצחק - תל ארזה ירושליםבהליכי מחיקה
580488757היכל לוי יצחק ברדיטשוב (ע"ר)רשומה
580191906העמותה ע"ש ר' לוי יצחק בן שרה שאשה זצ"לנמחקה
580541043חסידי בני לוי יצחק (ע"ר)רשומה
580208239יד ר' לוי יצחקרשומה
580023265ישיבת חברת אהבת שלום רחוב לוי יצחק מברדיצ'וב 12 ירושליםרשומה
580086890כולל לוי יצחק - חב"דנמחקה
580223022כולל תפארת זקנים לוי יצחק ע"י בית הכנסת גאולת ישראלנמחקה
580261113מכון לוי יצחקרשומה
580218600נזר לוי יצחק מברדיטשוב בארה"קבהליכי מחיקה
580307692נר ליצחק ע"ש יצחק לוי ז"ל (ע"ר)רשומה
580488880עוזר דלים תפארת לוי יצחק- ירושלים (ע"ר)רשומה
580183358עמותת שכונת לוי יצחק - כפר חב"דנמחקה
580554673פאר לוי יצחק וחנה - אלעד (ע"ר)רשומה
580165744צדקת רלוי"צ ע"ש רבי לוי יצחק בנדר ז"לבהליכי מחיקה