חיפוש: חסד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580428142גמ"ח חסדי יואל - קרן חסד ע"ש יואל צימרינג ז"ל (ע"ר)רשומה
580076040גמילות חסד "תפארת מנחם נחום", דחסידי באיאןבהליכי מחיקה
580036408גמילות חסד אהבת ציון וירושליםנמחקה
580143949גמילות חסד בן זמרה צוקרמןנמחקה
580035806גמילות חסד הורביץ שעל יד בית המדרש התאחדות חניכי ישיבת חברון בני ברקרשומה
580106458גמילות חסד המאוחד - תומכי תורהנמחקה
580132710גמילות חסד כתר משה ע"ש הרמב"ם - רבי משה בן מימון זצק"לנמחקה
580397578גמילות חסד ע"ש אסתר נתנאל ז"ל למען יוצאי עדן בישראל (ע"ר)רשומה
580173862גמילות חסד ע"ש חיה רות ע"ה, בני ברקרשומה
580030419גמילות חסד ע"ש קדושי אישישוק והסביבה ירושלים ת"ונמחקה
580024719גמילות חסד פאר לאברהםנמחקה
580033363גמילות חסד קרן בלומה שינפלד ז"לרשומה
580282648גמילות חסד רב טוב בעיה"ק ירושלים תובב"א, (עמותה רשומה)רשומה
580214815גמילות חסד של אמת אמרי חיים בני ברקנמחקה
580003341גמילות חסד של הנשים מתל-אביב ע"ש הרבנית דבורה אהרונסון ז"לנמחקה
580215432גמילות-חסד הכללי ביתר עילית ת"ונמחקה
580454783ג'רוזלם חסד הוספיטליטי פרוג'קט (ע"ר)רשומה
580280097דורשי חסדרשומה
580154011דרכי חסדרשומה
580108710האגודה לרפורמה ומעשי חסד - בקה אלג'רבייהרשומה