חיפוש: חב"ד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580093839אגודת חסידי חב"ד ליובאוויטש הר-נוף - גבעת שאולרשומה
580374437אגודת חסידי מרוקו, ספרד, תלמידי הבעש"ט, רבינו הזקן מיסד חב"ד (ע"ר)רשומה
580227643אגודת מוסדות חב"ד נתני'ה לשיכוןנמחקה
580042117אגודת מוסדות חב"ד קרית גת ניתן צו חיסול ע"י בית משפטחוסלה על ידי בית משפט
580055200אגודת נחלת הר חב"דרשומה
580022853אגודת קרית חב"ד בעיה"ק צפת ת"ורשומה
580441236אדרעי - קרן המצוות למען התלמידים והבוגרים בכפר חב"ד (ע"ר)רשומה
580559870אהבת ישראל - שעל ידי חסידי חב"ד בעפולה (ע"ר)רשומה
580017416אהלי תורה- אהלי מנחם כפר חב"ד (ע"ר)רשומה
580356996אוהל שלום דובער - חב"ד ליובאוויטש (ע"ר)רשומה
580256535אורות התורה והחסד עולי מרוקו כפר חב"דבהליכי מחיקה
580499507איגוד צאצאי רבנו הזקן, יוצר חסידות חב"ד (ע"ר)רשומה
580060259ארגון "בת מלך" (בנות חב"ד)נמחקה
580299113ארגון "הצלה" כפר חב"ד ע"ש ר' יצחק ריבקין ז"ל (ע"ר)נמחקה
580076487ארגון "עזרה ומרפא" נשי כפר חב"דנמחקה
580054138ארגון גג למוסדות חב"ד באה"ק ת"ו עמותה מחוקהנמחקה
580162949ארגון חב"ד ליהודי גרוזיה בלודרשומה
580031649ארגון נשי ובנות חב"ד באה"קרשומה
580064343ארגון נשי ובנות חב"ד סניף ירושליםרשומה
580197077ארגון עזרת נחלת הר חב"ד קרית מלאכי, ע"ש הרבנית חי'ה מושקא ע"הנמחקה