חיפוש: ה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580105310"ה-אחדות בישראל" - להחדרת דת ומסורת בישראלנמחקה
580373710"וזאת לראיה" מפעלי תרבות ותורה להנצחת והנחלת משנת הראי"ה קוק זצ"ל (ע"ר)רשומה
580066207"מבקשי ה'" קרן לגמילות חסדים ולעזרה על שם רפאל טויטו ז"לנמחקה
580243863"נוה הדסה" ע"ש הרבנית הדסה אבא שאול ע"הרשומה
580099117"סל"ה" - סמינר ללמודי היהדותרשומה
580310001"צעדים" עמותה לקידום וטפוח ה"ילד המיוחד" (ע"ר)רשומה
580004109"שמחת שרה" ע"ש הרבנית שרה אדלר ע"הנמחקה
580066124"תהיל"ה" תושבי הרצליה למען העירנמחקה
580229185"תהילה ותפארת" ע"ש תהילה שמחה נתן ע"הבהליכי מחיקה
580277978"תהילה לדוד" ע"ש דוד המלך ע"הרשומה
580501997א.ה.ב. - אמנות הלב באפריקה (ע"ר)רשומה
580365195א.ה.ב.ה. אנגלית הנלמדת בשיטה הטבעית (ע"ר)רשומה
580196129א.ח.ה. אירגון חד-הורים בישראלנמחקה
580392512א.ח.ה.ב (ארגון חברות הסעה בישראל) (ע"ר)רשומה
580016962א.י.ל.ה אגוד ישראל לנגני החליליותרשומה
580177319א.י.ל.ה. - ארגון ישראלי לעידוד ההנקהנמחקה
580102689א.י.ל.ה. אגודת ישראלים לטיפוס הריםנמחקה
580152114א.ל.ה - מפעלי חינוך ורווחה (ע"ר)רשומה
580325678א.ל.ה. - איתנו למען הכפר (ע"ר)בהליכי מחיקה
580220945א.ל.ה. - ארגון לקוחות הבנקים העמותה נמחקהנמחקה