חיפוש: ה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580354751צ.א.ל.ה. - שותפות 2000 (מרכז נשים לצמיחה אישית, למידה והתפתחות) (ע"ר)רשומה
580341006ק.ו.ה.ל.ת. - קרנות והלוואות לאלמנות ויתומים (ע"ר)בהליכי מחיקה
580314052קופת גמ"ח ע"ש ירחמיאל ומלכה הוך ע"ה מיסודה של בנם אפרים הוך (ע"ר)בהליכי מחיקה
580087252קופת גמילות חסדים בשם "קרן שרה", ע"ש שרה פרימוט שפס לבית שולב וע"ש הוריה ראובן וחנה ואחותה הני יוכבד ע"הנמחקה
580547008קרן באר מרים לזכר הבחורה מרים ליפשיץ ע"ה להפצת התורה והחסד בקרב עולי חבר העמים (ע"ר)רשומה
580183960קרן גמ"ח - בית-מאיר אליהו ע"ש מאיר אליהו אדרעי נ"י הי"ו יצ"ו הודי'ה על הניסים שנעשו לונמחקה
580001014קרן גמ"ח פקוח נפש ע"ש הרבנית שרה לאה סלוצקי ובתה גב' שפרה פרבר וב"ב ע"ה העמותה נמחקהנמחקה
580008332קרן המילגות על שם בנימין זאב באואר ז"ל מיסודם של בנק המזרחי המאוחד בע"מ,חוג ידידי המדרשיה בישראל וועד ההורים של מוסדות הרשומה
580440774קרן לעזרה וגמ"ח ע"ש הרב מרדכי שרעבי זצ"ל והרבנית לאה שרעבי ע"ה (ע"ר)רשומה
580088391קרן מילגות וסיוע לקידום מפעלי חינוך וחסד "נר יחיאל" לע"נ הרה"ח רבי יחיאל מניס זיטנצקי זצ"ל וזוגתו מרת רחל ע"ה העמותה פורפורקה מרצון
580028447קרן משה מנדל רפפורט לתמיכה במוסדות תורה בישראל לזכר ולעילוי נשמת אמו הצדקת פרומט רפפורט ע"הרשומה
580416121ר.מ.ה. - ארגון רפתנים במשק המשפחתי (ע"ר)רשומה
580362119ש.פ.ה. (שיחות, פגישות, הוראה) משותפת (ע"ר)רשומה
580156321תיאטרון עשתאר הירושלמי - ת.ע.ה. .THE JERUSALEM ASHTAR THEATRE J.A.Tרשומה
580073856א. י. ה. ת. (אשה יראת ה' תתהלל)נמחקה
580398147'' אמרות ה' ''- '' הליכות עולם '' קרית מלאכי (ע''ר)רשומה
580050540"א ל ה ב" - ארגון לקידום המשחק בישראלנמחקה
580279065"בונה ירושלים ה'"נמחקה
580231355"בית אריה" למלאכה ויצירה על שם אריה יקונט זללה'הנמחקה
580062545"בית יוסף שלום" ע"ש מרן ב"י ורבנו השמ"ש זצוקללה"הרשומה