חיפוש: ה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580209237קרן אור חסד ע"ש ג'ויס פרידה דבורה שמידט ע"הנמחקה
580014785קרן אלקה רוטבלט ע"הרשומה
580178853קרן גמ"ח לשמחות ע"ש הרבנית הצדקנית מרת חי'ה מושקא ע"ה שניאורסון קרית מלאכירשומה
580478741קרן גמ"ח ע"ש מרדכי צבי ורחל חריטונוב ע"ה (ע"ר)רשומה
580024883קרן גמח ע"ש מרת פייגה לאה גמרא ע"הנמחקה
580097509קרן גמילות חסד ע"ש שמרי'ה רבינוביץ ז"לבהליכי מחיקה
580157444קרן הכנסת כלה טבריה - ע"ש האשה מרת פרידה רחל טייכמן ע"הרשומה
580027431קרן הכנסת כלה לבני תורה על שם האשה הצ' מרת בריינדל ע"ה, בת הרה"ה ר' מנחם צבי ז"לרשומה
580066363קרן המלגות המרכזית של מוסדות ה.ע.ל ע"ש יוסף וזהבה ולקר ז"לרשומה
580196566קרן הפרויקטים לקידום בני ברק - ה.ל.ב.נמחקה
580271823קרן זכרי'הנמחקה
580560316קרן חיב"ה של משפחת גרינפלד לסיוע לזולת (ע"ר)רשומה
580472298קרן חיה - ע"ש הרבנית חיה קופלמן ע"ה (ע"ר)רשומה
580149797קרן חי'ה להווי דתינמחקה
580118842קרן חסדי בתיה זילברפרב ע"הנמחקה
580119881קרן חסדי שלום - ע"ש ר' שלום ב"ר אשר זעליג ע"הנמחקה
580101186קרן כץ - קרן פרסים על שם גולדה כץ ע"הנמחקה
580020725קרן למילגות ע"ש חלוצי ההובלה (ק.מ.ח.ה) מיסודה של סערשומה
580554202קרן מעל"ה - מרכז עזרה למען החינוך (ע"ר)רשומה
580000347קרן משפחת אייזנברג לגמ"ח ע"ש אלה בת ר' שלמה ע"הרשומה