חיפוש: ה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580116291מוסדות אהלי יצחק על שם האדמו"ר הרה"ק ר' יצחק יואל ממונסטרישצה זצוקללה"הבהליכי מחיקה
580109445מוסדות אוהל מלכה ע"ש הרבנית מלכה יענטא ויספיש ע"הרשומה
580071496מוסדות דרבינו יחיאל יהושע מביאלא זצללה"הנמחקה
580089464מוסדות היכל אסתר - ע"ש האישה הצדקת והחסידה מרת אסתר מזרחי ע"הנמחקה
580508273מוסדות התורה דרבינו יואל זצוקללה"ה ייטב לב (ע"ר)רשומה
580222107מוסדות חינוך לבנות "עטרת חי'ה", בני ברקרשומה
580286433מוסדות נחלת עבדי ה'נמחקה
580304996מוסדות צבי ארי'ה אלעד - מזור (ע"ר)רשומה
580200038מוסדות תפארת אמונה - ע"ש גולי אמונה ע"ה (ע"ר)רשומה
580244416מועדון ה-2000 ירושליםנמחקה
580244242מועדון ה-93 פתח תקוהנמחקה
580166064מועצת ה- יו.אס.או בישראל USO COUNCIL OF ISRAELנמחקה
580057453מועצת שכונה ה' באר שבענמחקה
580501948מורשת ה' אבי עזרי בארץ ישראל (ע"ר)רשומה
580089910מכון "זכרון מורשת קראקא" לזכרה של מרת שרה שנירר ע"ה וראשוני תנועת בית יעקבנמחקה
580176337מכון דקדוק הלכה - מד"הנמחקה
580524015מכון הסת"ם - חפץ ה' רועי (ע"ר)רשומה
580233096מכון הפצה חסידי עולמי ממוחשב ע"ש הרב מאיר בליזינסקי ע"הבהליכי מחיקה
580278505מכון יד לרבי מאיר זצ"ל ע"ש הבה"צ רבי מאיר חדש זצוקלל"הנמחקה
580247450מכון ירושלים להשכלה (מיל"ה)רשומה