חיפוש: ה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580075679בית כנסת מורשת הרא"הנמחקה
580134179בית כנסת מנין הצעירים - רחוב הל"ה 56, גבעתייםנמחקה
580140861בית כנסת רמב"ם באר - שבע שכונה ה'רשומה
580237394בית כנסת תהילות ה' (ע"ר)רשומה
580166742בית מאיר, פג'ה עירוני, פתח תקוהרשומה
580272466בית מדרש אהל מרגלית ע"ש הרבנית הצדקת מרגלית יוסף ע"הרשומה
580069060בית מדרש וספריה תורנית ע"ש "של"ה הקדוש"נמחקה
580437424בית מדרש שבתי בבית ה' ירושלים (ע"ר)רשומה
580167179בית מרגוע לאם ולילד - כעת חיה מיסודה של הגברת הנכבדה מרת חיה שרה קסירר שתחי'הבהליכי מחיקה
580488401בית מרדכי - מוסדות קהילתיים ע"ש כ"ק האדמו"ר מקאשוי זצללה"ה (ע"ר)רשומה
580143840בית ספר לבנות חרדיות נאות אסתר ע"י בית כנסת הגדול ישמח משה רובע ה' אשדודנמחקה
580322584בית עובדי'ה (ע"ר)נמחקה
580405066בית פסי'ה - בית יעקב החסידי (ע"ר)רשומה
580330868בני חמ"ש, נהריה - ע"ש הרבנית הצדקנית חיה מושקע שניאורסאהן ע"ה (ע"ר)רשומה
580471449בעין הרוא"ה (ע"ר)רשומה
580396414ברכות ה' (ע"ר)רשומה
580398659ברכת ה' היא תעשיר (ע"ר)רשומה
580069094בתיה ובנות אגודת ישראל, הנוער האגודתי נתני-הנמחקה
580448629ג.א.ה. - גוף אקולוגי הומני - עמותהרשומה
580278224גמ"ח חי'ה נאמן תחי' לע"נ מרדכי בן חנה ועזרא נאמן ז"לנמחקה