חיפוש: הסתדרות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580189132עמותת הסתדרות הנדסאים וטכנאים בישראלרשומה
580150639עמותת ותיקי המורים הגימלאים שליד הסתדרות המוריםרשומה
580264455עמית - הסתדרות עובדים מכבי ניתן צו פירוק ע"י בית משפטניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580114643קופות גמ"ח שליד הסתדרות הפועל המזרחי, ירושליםרשומה
580039899קופת חולים לעובדים לאומיים של הסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראלבהליך רישום
580292928קופת עלו"ם ליד הסתדרות העובדים הלאומית (ע"ר)רשומה
580067700קרית נוער גן יבנה של הסתדרות הרבנים דאמריקהפורקה מרצון
580035996קרן הפרסים לתלמידי ישיבות וכוללים מצטיינים שע"י הסתדרות צעירי אגודת ישראל בא"י.נמחקה
580046753קרן התורה שליד הסתדרות פא"י בני ברקבהליכי מחיקה
580046878קרן התורה שליד הסתדרות פא"י פתח תקוהבהליכי מחיקה
580166387קרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתית ושיפור השירות על יד הסתדרות מדיצינית הדסהרשומה
580107043קרן נצ"ב - להחזקת מוסדות ומפעלי הסתדרות צעירי אגודת ישראל הנוער האגודתי בארץ ישראלנמחקה
580025005קרן עזר למלגות ע"י אגוד המושבים של הסתדרות הפועל המזרחיבהליכי מחיקה
580297075הסתדרות הנוער עובד והלומד ליד הסתדרות העובדים הכללית החדשה (ע"ר)רשומה