חיפוש: הכנסת כלה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580027431קרן הכנסת כלה לבני תורה על שם האשה הצ' מרת בריינדל ע"ה, בת הרה"ה ר' מנחם צבי ז"לרשומה
580069854גמ"ח הכנסת כלה ע"ש ר' משה רפופורט ז"לנמחקה
580374163הכנסת כלה יד גיטל (ע"ר)רשומה
580552412מוסדות התורה והחסד עזרת עולם, הכנסת כלה ודגל התורה (ע"ר)רשומה
580120087צדקה וחסד - הכנסת כלה - י. תורנמחקה
580006955קופת גמילות חסדים - הכנסת כלה ועזרה לנזקקים ע"ש רבי דוד ומשה זצוק"לנמחקה
580042620קרן גמילות חסדים הכנסת כלה-חסד לדודנמחקה
580157444קרן הכנסת כלה טבריה - ע"ש האשה מרת פרידה רחל טייכמן ע"הרשומה
580059947קרן הכנסת כלה על שם מרים רוטנברג (לבית שטיינזלץ) מיסודו של אליעזר רוטנברגנמחקה
 1