חיפוש: גמ"ח

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580085397"גמ"ח הגרא" גמילות חסדים על שם הגאון מוילנא זצ"ל בבית המדרש הגדול הגר"א שכונת שערי-חסד, ירושליםרשומה
580290062"קופת גמ"ח ע"ש מלכה הוך ע"ה מיסודה של בנה אפרים הי"ו" (ע"ר)רשומה
580144756בית הכנסת חסדי חנניה - מעלה אדומים - תשב"ר תהילים וקרן גמ"ח לע"נ ר' חנניה בן חביבה ושמעון בוזגלו ז"לבהליכי מחיקה
580040913גמ"ח "חונן חסד" ע"ש כ"ק מרן אדמו"ר רבי יוחנן טברסקי זצוק"ל מראחמי סטריווקענמחקה
580522894יד בצלאל ויצחק - קופת גמ"ח שליד קהילת יחדיו הדר גנים ע"ש בצלאל שורץ ז"ל וע"ש יצחק ברסלאואר ז"ל (ע"ר)רשומה
580189041יד פנחס ושמואל - קופת גמ"ח שליד ביהכ"נ "יבנה" כפר גנים, פ"ת ע"ש פנחס זילבר ז"ל וע"ש שמואל סבו ז"לרשומה
580312627עמותת גמ"ח שעל ידי כולל אדרת שלמה ע"ש מרן הגרש"ז אוירבך זצ"ל (ע"ר)בהליכי מחיקה
580006583קופת גמ"ח "אהבת אברהם" ע"ש הר"ר אברהם הי"ד ומרת ליבע נ"ע שפיראנמחקה
580025203קופת גמ"ח ה"ה משה ורבקה בנימיני לעי"נ הגה"צ רבי דב מאיר רובמן זצלנמחקה
580264430קופת גמ"ח ליד בית הכנסת משכן ישראל בכפר סבא ע"ש החייל זכריה בן שלום תנעמי-הי"דרשומה
580039022קופת גמ"ח ע"ש הצנחן י.שפירא ז"ל ליד בי"כ אליהו נביא- אחוזה חיפהנמחקה
580100790קופת גמ"ח ע"ש י. גלעדי ז"לנמחקה
580314052קופת גמ"ח ע"ש ירחמיאל ומלכה הוך ע"ה מיסודה של בנם אפרים הוך (ע"ר)בהליכי מחיקה
580012201קופת גמ"ח של החייטים ע"ש פרנקנשטיין מ. ז"לנמחקה
580065647קופת גמ"ח שעל יד בית הכנסת בר אילן קרן מילגות ע"ש יהודה שרויט ז"ל העמותה נמחקהנמחקה
580027621קופת גמ"ח ת"ת ע"ש ר' ש. אריה הכהן ובלה זינגר ז"ל ע"י בית כנסת ביל"ובהליכי מחיקה
580011211קופת גמ'ח ע"ש רותי ג. לבית שמיררשומה
580183960קרן גמ"ח - בית-מאיר אליהו ע"ש מאיר אליהו אדרעי נ"י הי"ו יצ"ו הודי'ה על הניסים שנעשו לונמחקה
580001964קרן גמ"ח זכרון שבע וגרשון ע"ש שבע מושל וגרשון בן משה אליקים הלוי שחרוף הליכי מחיקהנמחקה
580178853קרן גמ"ח לשמחות ע"ש הרבנית הצדקנית מרת חי'ה מושקא ע"ה שניאורסון קרית מלאכירשומה