חיפוש: גור

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580557502סמינר פנינת ישראל דחסידי גור בית שמש (ע"ר)רשומה
580255834עזר לנצרכים שעל יד ביהמ"ד דחסידי גור ירושליםנמחקה
580010858עזרה הדדית - שע"י קהילת גור בערדנמחקה
580134658עמותה למען חסידי גור בעמנואלרשומה
580374122עמותת גור אריה לצדקה וחסד (ע"ר)רשומה
580083400קהל עדת ישראל דחסידי גור בארץ ישראלנמחקה
580000776קופח גמ"ח חסדים שע"י אברכים דחסידי גור,חיפה העמותה נמחקהנמחקה
580056398קופת גמ"ח חסידי גור רחוב אור חיים בני ברקנמחקה
580066728קופת עזר נשואין דחסידי גור בארץ ישראל "בית ישראל"רשומה
580045102קרן גור אריה ע"ש הילד אריה לייב פראגר ז"לנמחקה
580058535קרן הבנין שע"י ישיבת חסידי גור בני ברקנמחקה
580004927קרן יוסף והנדל לכטר ע"י ישיבת אמרי אמת דחסידי גור בבני ברקנמחקה
580313443קרן עזרה שעל ידי חסידי גור חיפה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580293553רמת גוררשומה
580150043רפואה וישועה - אגודת ביקור חולים דחסידי גור בארץ ישראלרשומה
580190726רשת בית יעקב דחסידי גור בבני ברקנמחקה
580055119רשת כוללי בוקר דחסידי גור בא"יבהליכי מחיקה
580058550תומכי תורה וחסד דחסידי גור בני ברקנמחקה
580036929תלמוד תורה וישיבה דחסידי גור ירושליםרשומה
580085819תלמוד-תורה דחסידי גור בערד העמותה נמחקהנמחקה