חיפוש: גורדון

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580034882אגודת ידידי בית ספר א.ד. גורדון תל אביברשומה
580534782האחווה הציונית - להנחלת מורשתו של א.ד. גורדון (ע"ר)רשומה
580332526העמותה לחקר התיאטרון ע"ש גורדון קרייג (ע"ר) (.GORDON CRAIG SOCIETY FOR THEATRE RESEARCH (R.Aרשומה
580118206ועד ההורים של בית הספר ע"ש א.ד. גורדון בגבעתייםנמחקה
580098986אגודת בית הכנסת מגן הצעירים - שיכון גורדון, הרצליהבהליכי מחיקה
580566222אגודת הסטודנטים האקדמית גורדון (ע"ר)רשומה
580569044בית כנסת פאר ירושלים רח' גורדון 1 חיפה (ע"ר)בהליך רישום
580048692ישיבת לומזה ע"ש הגרי"מ גורדון זצ"לרשומה
580058089מוניות גורדון רמהנמחקה
580212413מועדון אוניברסיטת תל-אביב ע"ש מרסל גורדוןרשומה
580423259נאמני בריכת גורדון (ע"ר)רשומה
580011666ספרית בי"ס גורדון ע"ש דנה שחר ז"לנמחקה
580158947עמותת דיירי רחוב גורדון, רעננהנמחקה
580009124קרן אליעזר ובלומה גורדוןנמחקה
580286474קרן גורדון לרפואהנמחקה
580337640תנופה - ועד הורים בי"ס ע"ש גורדון עכו (ע"ר)נמחקה
580021889בית גורדון - בית לטבע ולחקלאות ולידע בקעת כנרות ע"ש א"ד גורדוןרשומה
 1