חיפוש: בני-יוסף

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580268290אגודת חסידי פינסק-קארלין בני ברק בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"אנמחקה
580152627אגודת חסידי קוסון בני שלשיםרשומה
580502367אגודת ידידי בית החולים בני ברק (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580065720אגודת ידידי בני עקיבא ת"א סניף מרכזנמחקה
580021087אגודת ידידי מרכז רפואי בני ציון FRIENDS OF BNAI-ZION MEDICAL CENTERרשומה
580130284אגודת ידידי סניף בני עקיבא ברמת אביבנמחקה
580054500אגודת ידידי סניף בני עקיבא רמת חןנמחקה
580085454אגודת יוצאי בוכרא בני ברקרשומה
580063865אגודת ישיבת "תפארת התורה" בני ברקרשומה
580243426אגודת מכבי בני טירהנמחקה
580254498אגודת מכבי בני שפרעםנמחקה
580049658אגודת מפעל "תורה וחסד" בני אברהםנמחקה
580131712אגודת מצפים לישועה - בני-ברקנמחקה
580093482אגודת משגב בני-ברקנמחקה
580255503אגודת מתנדבי פס"ח בני ברקנמחקה
580143394אגודת עוז ושלום - בני ברקנמחקה
580184323אגודת עושה פרי בני-ברקרשומה
580320695אגודת עזרה לאחינו בני ישראל (ע"ר)רשומה
580162550אגודת עץ חיים בני ברקנמחקה
580046803אגודת שנר"א לבנות בית בני עקיבא ברמת אשכולנמחקה