חיפוש: בני ציון

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580131233אגודת תורה וחסד תפארת בני ציון ע"ש הגה"צ רבי בן ציון ידלר זצוק"לה בביהכ"נ הגר"ארשומה
580312874"בני ציון" בית כנסת ליוצאי בוכרה נווה אליעזר ת"א (ע"ר)פורקה מרצון
580329530אגודת "קרן מאיר" (ע"י התאחדות בני ציון בישראל) (ע"ר)רשומה
580561934אגודת בני ציון - ע"ש הרב בן ציון פרץ זצ"ל (ע"ר)רשומה
580021087אגודת ידידי מרכז רפואי בני ציון FRIENDS OF BNAI-ZION MEDICAL CENTERרשומה
580071868ארגון חרדי לנוער - בני ציון - ירושליםנמחקה
580123263בית יעקב - אוהל רבקה, מרכז למידה במחשב של ת"ת בני-ציון ירושליםנמחקה
580127645בית-כנסת בני-ציון ברנדסרשומה
580265833בנות בני ציון - פרוייקטים חינוכים לנוער עולה (ע"ר)רשומה
580133189בני ציון - בת-יםרשומה
580520914בני ציון - העמותה להנצחת זכרו של החייל בן ציון חיים הנמן הי"ד (ע"ר)רשומה
580533511בני ציון - התאחדות ש"ס לפעולות בגולה (ע"ר)רשומה
580352086בני ציון - נריה בית שאן (ע"ר)רשומה
580274645בני ציון - קרית ספרניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580166098בני ציון - רכסיםנמחקה
580266039בני ציון היקריםרשומה
580226199בני ציון ואיש מצליחבהליכי מחיקה
580053353גמ"ח "בני ציון" שע"י ביהמ"ד המרכזי לחסידי חב"ד ליובאוויטשנמחקה
580032878גמילות חסדים בני תורה חסדי ציון ושרה ז"לנמחקה
580470433המדרשה הישראלית למנהיגות בתל אביב - בני ציון (ע"ר)רשומה