חיפוש: בית ק

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580073534בית הכנסת "היכל רבינו יוחנן" ע"ש כ"ק אדמו"ר רבי יוחנן פארלוב זצ"ל בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר רבי ברוך מאיר יעקב שוחט שליט"א רשומה
580127512בית הכנסת אליהו הנביא - רח' אהרון בן יוסף 6 - מרכז שביט, ק. אתאנמחקה
580059301בית הכנסת היכל יוסף יצחק לצעירי חב"ד בעיה"ק ירושלים ת"ו עיר גנים העמותה נמחקהנמחקה
580108934בית הכנסת הספרדי המרכזי ק. מאור חיים - צפת תובב"אנמחקה
580080687בית הכנסת מנחם ציון ומקוה טהרה רמות 03 ע"ש הה"ק רבינו מנחם מנדל מרימנוב זי"ענמחקה
580219350בית כנסת "מנחם ציון" ע"ש מנחם בגין ז"ל - ק. גתרשומה
580295145בית כנסת סטולין-קרלין בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א שכונת פרי הארץ גבעת זאב (ע"ר)נמחקה
580495117זרע יהודה ע"ש הרה"ק מדז'יקוב זיע"א שכונת יפה נוף בית שמש (ע"ר)רשומה
580028421כולל לאקענבאק - בית מדרש גבוה לתלמוד ע"ש הגה"צ רבי יהודה הכהן קראוס ורבי מאיר חיים אונגר זצ"ל רבני ק"ק לאקענבאק, בורגלנדנמחקה
580014488עמותת בית אבות ע"י איחוד עולי בולגריה בישראל ע"ש ז'ק חיים אסיאוב (ע"ר)רשומה
580080422עמותת מט"ב - מטב לוד - אגודה לשרות מטפלות בית ב ה ל י כ י פ י ר ו ק מרצוןפורקה מרצון
580404507ק.ו.ב.י. למען בית בטוח (ע"ר) (.C.O.B.I. FOR SAFER HOMES (R.Aרשומה
580017325תפארת יעקב אגודה לגמ"ח (ע"ש ר' י. לסלוי יור' ח"ק ת"א) ניתן צו פירוק ע"י בית משפטחוסלה על ידי בית משפט
580052231"עץ חיים" בית כנסת בנוסח יהודי תימן ק' נורדאו נתניהרשומה
580097202אגודת בית אברהם ע"ש אדמור"י קופישניץ זלו"קרשומה
580002988אגודת בית אולפנא בית אהרן וישראל כולל אברכים מצויינים בנשיאות הרה"צ ה"ק מר"ן אדמו"ר שליטא מסטולין קרלין ירושלים ת"ורשומה
580276665אגודת ק.ס.ת. - בית שמשנמחקה
580197515בית דין צדק לקהילות הספרדים בארה"קנמחקה
580225837בית דין רבני-חב"ד באה"ק ת"ורשומה
580150746בית הכנסת דק"ק שיבת ציון, ראשון לציון יע"ארשומה