חיפוש: באבוב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580567964באבוב צדקה וחסד בארה"ק (ע"ר)רשומה
580394427ביקור חולים - באבוב (ע"ר)רשומה
580511145זכרון שלמה - ד'באבוב (ע"ר)רשומה
580037000כולל אברכים דחסידי באבוב ירושליםנמחקה
580420917מוסדות אהבת שלמה קהילת באבוב (ע"ר)רשומה
580045771מוסדות באבוב קדושת ציוןרשומה
580515617מרכז תורני חינוכי דחסידי באבוב (ע"ר)רשומה
580241198עזר לדיור דחסידי באבוברשומה
580466167עמודי שלמה קהילת באבוב בת ים (ע"ר)רשומה
580056547עמותת חסידי באבוברשומה
580476935קהל חסידי באבוב בארה"ק - אילה שלוחה (ע"ר)רשומה
580523611קופת יושיע ציון ד'באבוב (ע"ר)רשומה
 1