חיפוש: אהלי חסד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580020667אהלי חסד ניתן צו פירו ע"י בית משפטניתן צו פירוק על ידי בית משפט
 1