חיפוש: אברהם

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580008043"מכון א.ב. ללימודי שומרנות" ע"ש יפת אברהם צדקה,ראש הקהילה השומרונית בישראלנמחקה
580231132"תפארת - האבות - שושלת וואזנה"- ע"ש הגאון הרא"י גרשונוביץ והרבנים המקובלים אברהם ויעקב וואזנה זצוקל"הה זיע"אנמחקה
580069599אגודת גמילות-חסדים ע"ש קדושי ארן, איישישוק ואולקניק הי"ד נוסד ע"י ר' אברהם ווידלאנסקי ארה"בנמחקה
580175529אהל חנה רבקה ע"ש חנה רבקה ע"ה בת ר' אברהם פינס שפירא ז"ל ירושליםבהליכי מחיקה
580481695אור אברהם- תורה, עבודה, גמילות חסדים, ע"ש כ"ק מרן אדמור מלעלוב זצוק"ל (ע"ר)רשומה
580536886בית הכנסת הספרדי המרכזי עמוד האש ע"ש אברהם בן מאיר ודולאת ושושנה בת צביה ואליהו - בנשיאות פינחס ורחל בן חור - פתח תקוה (רשומה
580064640בית הכנסת משכן פנחס על שם ר' פנחס בן הרב ר' אברהם אביש מרדכי הלוי אייזן זצ"לנמחקה
580338341בית הספר ומכון רא"ם (ע"ש ר' ראובן ב"ר אברהם מרדכי וידוסלבסקי ז"ל)(ע"ר)בהליכי מחיקה
580398329הקרן לקידום החינוך ע"ש בנימין אברהם ז"ל בן עדנה וחיים ובן אפרים וויקטוריה (ע"ר)נמחקה
580338481ח.ל.ס.י., חברים למען אברהם א. (ע"ר)נמחקה
580033884חיי שמעון ע"ש הרב שמעון ז"ל בן הרב אברהם יצחק ז"ל מראדזין לבית פרשיסחארשומה
580297497חסדי רפואת אי"ש לעלוי הנשמות ר' אברהם יצחק שוורץ ז"ל ור' רפאל שמעון רבינוויטש ז"לרשומה
580219210מוסדות "אוהל ישרים לרבינו אברהם ענתבי אבא"ד אר"ץ זיע"א, לשרה ואבא באדיוב זיע"אנמחקה
580067296מפעל גמילות חסדים "אוהב ישראל" לזכרון נצח ע"ש כ"ק מרן הרה"צ ר' אברהם יהושע העשיל אדמו"ר מקופטשניץ והרבנית הצ' מרת שרה ברנמחקה
580054336מרכז קהילתי "משכנות לאביר יעקב" ע"ש הרה"ק אדמו"ר רבי אברהם יעקב זצוק"ל מסדיגורהנמחקה
580443232מרכז רוחני לקירוב לבבות וישיבה לחוזרים בתשובה ע"ש בית-אל ואוהל אברהם אבינו צפת (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580102523עמותה להנצחת זכרו של הרב יחיאל אברהם יצחק נרי-ה זצ"ל ליד ישיבת בני-עקיבא "פרחי אהרן" - קרית-שמואלנמחקה
580392058עמותת "השלושה" לקידום החינוך ע"ש חטופי צה"ל בלבנון, בני אברהם, עדי אביטן, עומר סואעד (ע"ר)רשומה
580408730קהילת יעקב - ע"ש ר' קלומינוס בן ר' אברהם יעקב ז"ל אגודת מתפללי בית התפילה "בני ברית" באחוזה (ע"ר)רשומה
580100907קרן והדרת פני זקן - ע"ש אברהם אריאס ז"ל מיסודה של לשכת נור מס. 73נמחקה