חיפוש: א

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580247831"מוסדות ראפשיץ-ואנעויטש" בנשיאות מרן אדמו"ר שליט"א. ע"ש האדמו"רים לבית ראפשיץ הרה"צ ר' ישעי' שלום זצ"ל ובני הרה"צ ר' אלתנמחקה
580073856א. י. ה. ת. (אשה יראת ה' תתהלל)נמחקה
580394351א.מ.ץ. אחדות. מידות. צדקה. (ע"ר)רשומה
580085397"גמ"ח הגרא" גמילות חסדים על שם הגאון מוילנא זצ"ל בבית המדרש הגדול הגר"א שכונת שערי-חסד, ירושליםרשומה
580020568"כולל חיים מנחם מנדל בנשיאות כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א מיסודו של ר' חיים מנחם מנדל בן ליבר גוטמן"נמחקה
580008043"מכון א.ב. ללימודי שומרנות" ע"ש יפת אברהם צדקה,ראש הקהילה השומרונית בישראלנמחקה
580003440"נתיבות חיים" - מרכז ע"ש החיד"א לזכרם ולעילוי נשמתם של יצחק וגרסיה עזרן ע"ה (ע"ר)רשומה
580212892"תורת ציון" מרכז התורה והמוסר ע"ש הגה"צ רבי א. בן-ציון ברוק זצ"לרשומה
580231132"תפארת - האבות - שושלת וואזנה"- ע"ש הגאון הרא"י גרשונוביץ והרבנים המקובלים אברהם ויעקב וואזנה זצוקל"הה זיע"אנמחקה
580123610א"בי - האגודה הבינלאומית לזכויות הילד די.סי.אי. - ישראל AVI - THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR CHILDRENS RIGHTS D.C.I.-רשומה
580009710א. מ.ג. (אגוד מפיקי ג'נגלים מוסיקה לפרסוםנמחקה
580036333א.ב.י.צ. האגודה לביצור ישובי הצפון פורקה מרצוןפורקה מרצון
580103067א.ד.מ. ארגון יצרני מערכות וחלקים לתעשיות התעופה, נשק, אלקטרוניקה ורכב ליד התאחדות המלאכה והתעשיה בישראלנמחקה
580365195א.ה.ב.ה. אנגלית הנלמדת בשיטה הטבעית (ע"ר)רשומה
580299964א.ח.ו.ה. איכות חיים וקידום החינוך באילת (ע"ר)נמחקה
580284354א.ח.י.ל. - אגודה לחקר יהדות לבנון בישראלנמחקה
580428027א.ח.ל.ה. ארגון חברים למען הקהילה (ע"ר)רשומה
580313344א.ט.ל.ס. (ע"ר) (ATLAS (REGISTERED AMUTAרשומה
580365203א.י.ל.ד. - עמותה ישראלית לחקר העתיד (ע"ר)רשומה
580310993א.י.ל.מ. איגוד ישראלי לעבודה מרחוק (ע"ר)בהליכי מחיקה